หลักสูตร

     หลักสูตร

       จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

       โครงสร้างหลักสูตร

                  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   132 หน่วยกิต
         1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
                 2. หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
         2.1 วิชาแกน 30 หน่วยกิต
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต
         2.3 วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
         2.4 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
                3. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

รายวิชา

  1. 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30  หน่วยกิต

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1500201 ความเป็นสวนดุสิต

Suan Dusit Spirit

4(2-4-6)
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้

Thai for Being Scholars 

6(6-0-12)
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน

English for Self-direction

4(4-0-8)
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด

English for Reflective Thinking

4(4-0-8)
2500116 สังคมอารยชน 4(2-4-6)
Civilized People Societies
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6)
Smart Thai and Global Citizens
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science and Mathematics in Daily Life

4(2-4-6)

 

                

  1. หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

                       2.1 วิชาแกน เรียน 30 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3591106 การใช้แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry for Economics
3591107

 

คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

Mathematics for Economists

3(3-0-6)
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6)
Microeconomics 1
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)
Macroeconomics 1
3592109 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
Statistics for Economists
3592110 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
History of Economic Thought
3593105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

Microeconomics 2

3(3-0-6)
3593106 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

Macroeconomics 2

3(3-0-6)
3593305 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย

Analysis of Thai Economy

3(2-2-5)
3593306 การวิเคราะห์เศรษฐกิจอาเซียน เอเชีย และโลก

Economic  Analysis of ASEAN, Asia, and the World

3(2-2-5)

 

  2.2  วิชาเฉพาะด้าน เรียน 54 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3591501 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

English for Economists

3(2-2-5)
3593503 ภาษาอังกฤษสำหรับการวิเคราะห์และประเมินทางเศรษฐศาสตร์

English for Economics Analysis and Evaluation

3(2-2-5)
3594501 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอทางเศรษฐศาสตร์

English for Economics Presentation

3(2-2-5)
3642101 หลักการตลาด

Principles of Marketing

 

3(3-0-6)
3592111 กฎหมายเศรษฐกิจ

Economic Laws

3(3-0-6)
3592112 ปรัชญาและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย

Contemporary Economic Philosophies and Thought

3(3-0-6)
3592113 การบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

Managerial Accounting for Economists

3(2-2-5)
3592213 รูปแบบการประเมินสมัยใหม่สำหรับองค์การ

Modern Evaluation Model for Organization

3(3-0-6)
3592303 การวิเคราะห์และประเมินโครงการและแผนงานทางเศรษฐศาสตร์

Program and Project Economic Analysis and Appraisal

3(2-2-5)
3593107 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม

Behavioral Economics

3(3-0-6)
3593108 การออกแบบและการเขียนรายงานการประเมินผล

Design and Evaluation Report Writing

3(2-2-5)
3593207 การบริหารแผนงานและโครงการ

Program and Project Management

3(2-2-5)
3593217 เศรษฐศาสตร์การวางแผนทางการเงิน

Financial Planning Economics

3(3-0-6)
3593219 โปรแกรมประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์และประเมินทางเศรษฐศาสตร์

Application for Analysis and Evaluation on Economics

3(2-2-5)
3593307 เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการพยากรณ์และตัดสินใจทางธุรกิจ

Economic Tools for Business’s Forecasting and Decision Making

3(2-2-5)
3593901 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

Economics Research

3(2-2-5)
3593902 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์

Seminar in Economics

3(2-2-5)
3594303 เศรษฐศาสตร์การจัดการความเสี่ยง

Risk Management Economics

3(2-2-5)

 

 

2.3 วิชาเลือก เรียน 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3592212 เศรษฐศาสตร์การเงินและสถาบันการเงิน

Financial Economics and Financial Institutes

3(3-0-6)
3592304 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Human Resources Management Economics

3(3-0-6)
3592501 การออกแบบแผนงานและโครงการ

Program and Project Design

3(2-2-5)
3593218 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์

Logistics Management Economics

3(3-0-6)
3593220 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

Industrial Analysis Economics

3(3-0-6)
3593221 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์หลักทรัพย์

Asset Analysis Economics

3(2-2-5)
3593222 เศรษฐศาสตร์การประเมินการท่องเที่ยว

Tourism Evaluation Economics

3(2-2-5)
3594101 หลักการจัดการและธรรมาภิบาลทางธุรกิจ

Management Principles and Good Governance in Business

3(3-0-6)
3594203 เศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์

Real Estate Economics

3(2-2-5)
3594204 เศรษฐศาสตร์การค้าและการเงินระหว่างประเทศ

International Trade and Monetary Economics

3(3-0-6)
3594302 การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

Entrepreneurship and Business Plan Writing

3(2-2-5)
3594205 นวัตกรรมและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ

Innovation and Value Creation in Business

3(2-2-5)
3594304 เศรษฐศาสตร์ความคิดเชิงสร้างสรรค์

Economics in Creativity Thinking

3(2-2-5


2.4 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ  3  หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3594803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และ การประเมินสมัยใหม่

Field Experience in Modern Analysis and Evaluation Economics

3(360)

 

  1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และจะต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร