ติดต่อเรา

    Add. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่

    อาคาร 3 ห้อง 332 เลขที่ 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

    Tel. 02-244-5760

    Facebook : econsuandusit