ติดต่อเรา

Add. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่

อาคาร 3 ห้อง 332 เลขที่ 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Tel. 02-244-5760

Facebook : econsuandusit